Sửa đổi quy định quản lý ngân quỹ Nhà nước: Bảo đảm cân đối ngân sách trung ương

00:45 | 08/08/2022
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi nghị định về quản lý ngân quỹ Nhà nước, trong đó đề xuất bổ sung nhiều quy định để bảo đảm sự minh bạch và tiến sát thực tế.

Bộc lộ nhiều hạn chế, chưa bám sát thực tế

Bộ Tài chính đang có dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước. Theo Bộ Tài chính: Nghị định số 24/2016/NĐ-CP bước đầu đã tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ Nhà nước theo hướng hiện đại, đáp ứng mục tiêu quản lý an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý ngân quỹ Nhà nước đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước, gắn kết chặt chẽ giữa công tác quản lý ngân quỹ, ngân sách và quản lý nợ; đồng thời, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, sau quá trình triển khai, theo đánh giá của Bộ Tài chính nghị định này cũng bộc lộ nhiều hạn chế chưa phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể: Nghị định số 24/2016/NĐ-CP chưa quy định cụ thể nguyên tắc sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Trong khi đó, theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối, chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam là “thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam. “Bộ Tài chính có trách nhiệm gửi toàn bộ ngoại tệ của Kho bác Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”; “Thủ tướng Chính phủ quy định mức ngoại tệ Bộ Tài chính được giữ lại từ nguồn thu ngân sách để chi các khoản chi ngoại tệ thường xuyên của ngân sách Nhà nước. Số ngoại tệ còn lại Bộ Tài chính bán cho Dự trữ ngoại hối nhà nước tập trung tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Do vậy, cần bổ sung nguyên tắc việc sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số quy định về sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của ngân sách tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP chưa phù hợp với Luật Quản lý nợ công năm 2017, cụ thể: Nghị định quy định hình thức sử dụng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách là “tạm ứng” (điểm a, b khoản 1 Điều 7); trường hợp ngân sách trung ương hoặc ngân sách cấp tỉnh khó khăn, nguồn thu không đáp ứng đủ các nhu cầu chi theo kế hoạch, được gia hạn tạm ứng với thời hạn tối đa không quá 01 năm.

Sửa đổi quy định quản lý ngân quỹ Nhà nước: Bảo đảm cân đối ngân sách trung ương

Bộ Tài chính đang trình đề xuất nhiều điểm mới sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý ngân quỹ Nhà nước (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, Luật Quản lý nợ công quy định ngân sách trung ương, ngân sách địa phương được “vay ngân quỹ Nhà nước”. Trên thực tế, theo Bộ Tài chính để tiết kiệm chi phí vay nợ cho ngân sách trung ương trong bối cảnh huy động vốn từ phát hành thị trường trái phiếu trong nước phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thị trường, Bộ đã tăng dần nguồn vay từ ngân quỹ Nhà nước để cân đối ngân sách trung ương. Đến nay số dư nợ vay ngân quỹ của ngân sách trung ương tương đối lớn (tính đến ngày 31/12/2021 là 288.864,5 tỷ đồng). Dự báo trong những năm tới, ngân sách trung ương còn tiếp tục khó khăn, chưa thể bố trí đủ nguồn để hoàn trả ngay các khoản vay ngân quỹ Nhà nước, cần phải tiếp tục gia hạn nhiều lần. Tuy nhiên, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP chưa quy định rõ nội dung này.

Ngoài ra, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định nguyên tắc xác định hạn mức tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho từng ngân sách địa phương cấp tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi được ưu tiên sử dụng cho ngân sách trung ương khi gặp khó khăn, hạn mức tạm ứng cho 63 tỉnh, thành phố duy trì ở mức thấp. Đồng thời, nhu cầu sử dụng ngân quỹ của các địa phương phát sinh rất ít (năm 2020: 03 tỉnh; năm 2021: 01 tỉnh). Bên cạnh đó, trong quá trình tạm ứng ngân quỹ cho ngân sách địa phương cấp tỉnh, Kho bạc đã thực hiện kiểm soát đảm bảo tổng mức dư nợ vay của từng địa phương không vượt quá mức dư nợ vay theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng, việc phân bổ hạn mức sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi chi tiết cho 63 tỉnh, thành phố (trong khi nhiều địa phương không có nhu cầu tạm ứng vẫn được phân bổ hạn mức) là không phù hợp.

Đặc biệt, về thời hạn xây dựng và phê duyệt phương án điều hành ngân quỹ Nhà nước, Nghị định số 24/2916/NĐ-CP quy định, định kỳ trước ngày 20 tháng cuối quý hoặc trước ngày 20/12 năm trước, Kho bạc Nhà nước trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ Nha nước quý, năm sau. Bộ Tài chính phê duyệt trước ngày 1 tháng đầu quý sau hoặc trước ngày 1/1 của năm sau. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, để xây dựng phương án điều hành quý/năm sau thì cần phải đánh giá lại tình hình thực hiện thu, chi ngân quỹ Nhà nước quý/năm hiện hành, đặc biệt là tình hình thu, chi ngân sách. Song trên thực tế, các khoản thu ngân sách thường được nộp vào cuối tháng. Vì vậy, dẫn đến việc đánh giá tình hình thực hiện ngân quỹ quý hiện hành chưa sát hoặc phải thực hiện chậm so với quy định.

Bổ sung nhiều điểm mới

Nhằm hoàn thiện, sửa đổi bám sát thực tế, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngân quỹ, dự thảo của Bộ Tài chính đã đưa ra một số quy định cụ thể: Về nguyên tắc quản lý ngân quỹ Nhà nước, để phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung nguyên tắc việc sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Về việc sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi, Bộ Tài chính cho rằng: Để phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công, Chính phủ cần phê duyệt, bổ sung quy định theo hướng cho ngân sách trung ương, cấp tỉnh, được “tạm ứng”, “vay”.

Đồng thời, để ưu tiên sử dụng và góp phần hỗ trợ cân đối ngân sách trung ương, nâng cao trách nhiệm trả nợ của các địa phương, tránh phát sinh các khoản vay của ngân sách cấp tỉnh bị kéo dài trong thời gian trước đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung theo hướng: Các khoản tạm ứng của ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh phải hoàn trả trong năm ngân sách và không được gia hạn; các khoản vay của ngân sách trung ương được phép gia hạn với thời hạn mỗi lần tối đa không quá 12 tháng; các khoản vay của ngân sách cấp tỉnh được phép gia hạn một lần với thời hạn tối đa không quá 12 tháng.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cho biết về biện pháp phòng ngừa rủi ro, để phù hợp với thực tiễn về nhu cầu sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của các địa phương (có địa phương có nhu cầu nhưng không được tạm ứng/vay; nhiều địa phương không có nhu cầu tạm ứng/vay nhưng được phân bổ hạn mức), Bộ đã trình Chính phủ bãi bỏ quy định hạn mức sử dụng ngân quỹ Nhà nước cho từng ngân sách địa phương cấp tỉnh tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài chính sẽ quyết định sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi để tạm ứng, cho vay đối với từng địa phương; đảm bảo tổng số dư nợ tạm ứng, vay và các khoản dư nợ huy động khác của ngân sách địa phương cấp tỉnh nằm trong mức được phép huy động tối đa theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, để phù hợp với thực tiễn về tổng hợp, phân tích số liệu về thu, chi ngân sách Nhà nước và đảm bảo tính khả thi về thời hạn xây dựng và phê duyệt phương án điều hành ngân quỹ Nhà nước, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn xây dựng và phê duyệt phương án điều hành theo hướng: Đối với phương án điều hành ngân quỹ quý, Kho bạc Nhà nước trình Bộ Tài chính chậm nhất ngày 1 của tháng đầu quý. Bộ Tài chính phê duyệt "chậm nhất ngày 5 của tháng đầu quý". Đối với phương án điều hành ngân quỹ Nhà nước năm, Kho bạc Nhà nước trình Bộ Tài chính "chậm nhất ngày 1 tháng 1 của năm". Bộ Tài chính phê duyệt "chậm nhất ngày 5 tháng 1 của năm".

Nhóm PV

Nguồn Báo Công Thương

Tin cùng chuyên mục

Liên tục bị bán tháo, giá vàng đã mất mốc 1.900 USD/ounce và được dự báo có thể tiếp tục ''xuyên thủng'' 1.800 USD/ounce (tương đương 53 triệu đồng/lư..
06:53 | 30/09/2023
Thấu hiểu nhu cầu đầu tư của Khách hàng, trên cơ sở củng cố lợi ích song phương, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán sản phẩm Trái p..
06:47 | 30/09/2023
Mỗi khách hàng tham gia chương trình thành viên của Costco được phép mua hai thỏi vàng loại 1 ounce. Trong bối cảnh triển vọng kinh tế tiềm ẩn nhiều r..
09:39 | 29/09/2023
Chỉ trong 5 phiên giao dịch từ 21/9 đến 27/9, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng gần 70.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống bằng kênh tín phiếu.
08:45 | 29/09/2023
Tỷ giá liên tục tìm đỉnh mới, kênh ngân hàng vượt ngoài chợ đen khiến Ngân hàng Nhà nước phải mạnh tay hút ròng đến 50.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.
06:16 | 28/09/2023
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã được kết nạp là thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE).
06:15 | 27/09/2023
Ngân hàng UOB dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ cắt giảm lãi suất thêm 100 điểm cơ bản, xuống 3,5% trong quý 4 để cân bằng giữa tăng trưởng và áp lực lạm p..
08:59 | 26/09/2023
Tỷ giá tiếp tục tăng nhẹ và khả năng từ nay đến cuối năm 2023 vẫn còn áp lực. Do đó, doanh nghiệp nên phòng ngừa rủi ro tỷ giá, nhất là dịp cuối năm.
09:20 | 25/09/2023
Các chuyên gia cho rằng việc tăng tỷ giá trong bối cảnh hiện nay sẽ khiến chi phí nhập khẩu nhiều loại linh kiện, hàng hóa của Việt Nam tăng cao.
07:31 | 24/09/2023
Những ngày gần đây, chứng kiến sự biến động về tỷ giá của đồng ngoại tệ giao dịch tại các ngân hàng thương mại, nhiều chuyên gia ..
07:03 | 23/09/2023

 

Giấy phép hoạt động Số 03 /GP - TTĐT
Sở TTTT Hải Phòng cấp ngày 06/ 5/2021
Trụ sở: 47 /384 Lạch Tray, P. Đằng Giang
Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
marketnews.vn@gmail.com *0905414241

BAN BIÊN TẬP - HÀNH CHÍNH & TRỊ SỰ
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Việt Thắng

VPĐD BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
N.Khách La Thành - Văn phòng Chính phủ
226 Phố Vạn Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
PTVP: Trưởng Ban Thời sự Giang Thị Hoa
Tel: 024 39 195 195 * Fax: 024 39 196 196

icon facebook  icon-zalo  icon youtube  www.tiktok.com/@thitruongvietnam.vn   Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đường dây nóng Toàn quốc 0905082014
Tra cứu Thành viên | Trang chủ Bản tin

LIÊN CƠ QUAN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
VP Đồng Nai: 137/N4 KDCTM Phước Thái
Trưởng VP Đồng Nai Nguyễn Duy Khương
VP Bình Phước:  Phụ trách Hà Đăng Quân
20 Nguyễn Trung Trực/Phú Đức/Bình Long
VP Khánh Hoà:   Phụ trách Hoàng Văn Đại
28 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, TP. Nha Trang
VP Thái Nguyên: PT - VP Phạm Ngọc Toàn
Số 9 Tổ 7, P.Quang Trung, TP.Thái Nguyên
VP TP. HCM:  Phụ trách VP Trần Bảo Chân
147 /6 Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Q. Tân Bình
Tel: 028 39 18 19 20 * Fax 028 39 18 19 20

Vận hành bởi Công ty TNHH Bản tin Thị trường Việt Nam
icon up