Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28 thành công tốt đẹp

16:29 | 18/09/2023
VĨNH PHÚC - Đúng 8 giờ sáng nay (18/9), tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28, năm 2023 do Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức.

Báo Bắc Giang là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 29

Tại hội thảo, Báo Vĩnh Phúc đã trao Cờ luân lưu tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 29 cho Báo Bắc Giang.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao vai trò của các cơ quan Báo Đảng địa phương trong tuyên truyền về xây dựng NTM. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực này. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 25 của Quốc hội khóa XV về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, áp dụng các phương thức truyền thông mới, hiện đại, bắt kịp xu thế chuyển đổi số. Xây dựng phương án truyền thông hiện đại về nông thôn mới để tiếp cận độc giả (đa số người dân nông thôn đều có smartphone) tuyên truyền cần sinh động, có dẫn chứng số liệu thực tế...

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh kịp thời, sắc bén, vạch rõ và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng.

Tích cực phát hiện và có các phương thức tuyên truyền phù hợp, hấp dẫn, lan tỏa những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. Nội dung tuyên truyền phải phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở thông tin, truyền thông, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy làng nghề truyền thống ở nông thôn; khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đổi mới các hình thức sản xuất có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, cần có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo Đảng trong khu vực để xây dựng, triển khai những tuyến bài lớn, có tính định hướng dẫn dắt về xây dựng nông thôn mới; những vướng mắc, hạn chế của địa phương này có thể là bài học kinh nghiệm cho địa phương khác...

Về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Như chúng ta đều biết, các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc là một vùng đất lịch sử lâu đời, là cái nôi hình thành văn hóa, văn minh của người Việt. Đây cũng là nơi bảo lưu nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Trong lịch sử phát triển lâu dài, đã hình thành nhiều đặc trưng văn hóa làng độc đáo. Văn hóa làng có vai trò đặc biệt không chỉ với quá khứ mà với cả hiện tại. Tuy nhiên, văn hóa làng cũng mang trong mình những nét tiêu cực nhất định cần phải khắc phục.Trong điều kiện hiện nay, trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, việc xây dựng nông thôn mới và làng văn hóa kiểu mẫu cần chú trọng tới việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc, trong đó có văn hóa làng. Điều đó không chỉ có tác dụng trong hiện tại, mà còn có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững vì tương lai. Do đó, cần chú trọng tới công tác tuyên truyền về văn hóa, phải coi văn hóa là yếu tố căn bản, cơ bản để có xã nông thôn mới nâng cao.

Trong đó, cần tập trung một số vấn đề như: nêu cao tinh thần trung thực, nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, không né tránh; phát huy vai trò giám sát, phản biện mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới mang tính xây dưng), không vì chủ quản mà nói xuôi chiều, nói theo...

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cơ quan chủ quản, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác thông tin, tuyên truyền. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí; khắc phục những biểu hiện xem nhẹ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cơ quan báo chí. Cấp ủy, tổ chức đảng địa phương cần tạo điều kiện để báo chí nói chung, báo đảng địa phương phát triển cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực; về cơ chế tiếp  cận nguồn thông tin chính thống, chính xác và đầy đủ nhất, trong đó, đối với vấn đề của địa phương mình, báo Đảng địa phương phải phát huy vai trò là cơ quan báo chí đi tiên phong trong việc dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội của địa phương. Trước mắt, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan báo chí cần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch báo chí theo tinh thần Quyết định số 362/QĐ-TTg; các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương (Kế hoạch số 154 -KH/BTGTW, ngày 10/6/2022 về phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí; Kế hoạch số 156 -KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay”; Kế hoạch số 316-KH/BTGTW, ngày 29/6/2023 về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các cơ quan báo Đảng địa phương phải xác định tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là nhiệm vụ chính trị của tờ báo, là trách nhiệm xã hội của phóng viên đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Đồng thời mong muốn các cơ quan báo Đảng ngày càng vững mạnh, chất lượng thông tin, tuyên truyền cao, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại diện doanh nghiệp

Cũng tại hội thảo, đại diện doanh nghiệp đã giới thiệu về dự án chăn nuôi và chế biến thịt bò quy mô lớn tại Vĩnh Phúc.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Thị Huấn

Tham luận tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Thị Huấn nhấn mạnh những kết quả nội bật trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Đồng chí chia sẻ: Để tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, làng văn hóa kiểu mẫu, trong thời gian tới, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa kiểu mẫu.

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả từng tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương, giải quyết các vấn đề tồn tại, khó khăn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao như: Cảnh quan môi trường, nước sạch nông thôn, sản phẩm OCOP, đa dạng các mô hình phát triển kinh tế nông thôn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa kiểu mẫu.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Đặt lợi ích của người dân, của cộng đồng dân cư lên trước, tiếp tục huy động các nguồn lực, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa kiểu mẫu.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh cho xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa kiểu mẫu. Triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khích lệ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hình thành các mô hình hợp tác xã, xử lý rác thải, nước thải, cung cấp nước sạch nông thôn. Hỗ trợ, hướng dẫn, phục dựng các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh- sạch- đẹp.

Thực hiện các giải pháp huy động nguồn vốn, nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa kiểu mẫu. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia đóng góp duy trì chất lượng xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa kiểu mẫu.

Chủ động kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa kiểu mẫu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng địa phương, từng tiêu chí để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành theo kế hoạch.

Tổng Biên tập Báo Nam Định Hoàng Thị Hoài Phương

Tổng Biên tập Báo Nam Định Hoàng Thị Hoài Phương nhấn mạnh: Kết quả xây dựng NTM của tỉnh những năm qua có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong tỉnh, trong đó có Báo Nam Định. Thực hiện chức năng “truyền thông phải đi trước một bước” để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng NTM, Ban Biên tập đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu với những nội dung, cách thức, lộ trình cụ thể trong từng giai đoạn.

Tất cả cán bộ, phóng viên, biên tập viên cơ quan, trong đó tập trung các phòng chuyên môn: Phòng Kinh tế, Xây dựng Đảng - Nội chính, Văn hoá - Xã hội, Báo Điện tử được quán triệt về nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng. Khuyến khích các phóng viên đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để có cách nhìn thiết thực và sinh động, có chất liệu để xây dựng nên các bài viết mang hơi thở tích cực từ cuộc sống về NTM.

Hàng tháng, Ban Biên tập tổ chức giao ban với các phòng phóng viên để nắm tình hình và điều chỉnh đảm bảo tuyên truyền hiệu quả, kịp thời. Báo Nam Định cũng tổ chức các chuyên mục trên ấn phẩm Báo in và Báo Nam Định điện tử tập trung đưa các thông tin chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của các ngành, các địa phương.

Các phong trào, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đường hoa nông thôn mới”, “Thanh niên khởi nghiệp”… được tuyên truyền thường xuyên trên Báo Nam Định, Báo Nam Định điện tử đã góp phần nâng cao nhận thức người dân và cộng đồng về vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, từ đó tích cực tham gia.

Các phóng viên đã bám sát tuyên truyền về công tác quy hoạch; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; xây dựng môi trường, thực hiện chương trình OCOP...; nhiều bài viết về các cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh qua đó đã tạo sự lan tỏa để các địa phương tham khảo, nghiên cứu, học tập, áp dụng, nhân rộng.

Trong công tác tuyên truyền NTM, Ban Biên tập cũng khuyến khích các phóng viên có năng lực bám sát cơ sở thực hiện những bài viết chuyên sâu, mang tính phát hiện những điểm “nghẽn” trong thực hiện của các địa phương, đơn vị. Đó là các bài viết về khó khăn trong việc huy động kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; trong bố trí đội ngũ cán bộ sau thực hiện nhiệm vụ sát nhập thôn, xóm; việc bảo đảm an ninh nông thôn, nhất là những vùng trọng điểm về tôn giáo…

Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn

Tham luận tại hội thảo, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy vai trò định hướng dư luận và là kênh thông tin quan trọng để tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân nông thôn - chủ thể của xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đề xuất một số giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trong nông nghiệp:

(1) Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền trên báo chí nói riêng về Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh.

(2) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về xây dựng NTM trong quá trình chuyển đổi số với vai trò trọng tâm là người nông dân thời nay tạo thành diễn đàn để các nhà quản lý, nhà chuyên môn, người nông dân và công chúng chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ, ý kiến, kinh nghiệm… trong xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao.

(3) Tuyên truyền về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nhân vật trọng tâm là người nông dân thời đại 4.0 và một môi trường NTM thông minh, nền nông nghiệp chất lượng cao. Do đó, đội ngũ phóng viên chuyên trách không ngừng nỗ lực, dành nhiều trách nhiệm, tâm huyết hơn nữa tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đi sâu, đi sát tìm hiểu đời sống người dân để phản ánh diễn biến thực tiễn đời sống nông thôn. Các bài viết không chỉ đơn thuần phản ánh sự việc, sự kiện mà còn có những phát hiện nguyên nhân và đưa ra những giải pháp khắc phục; bài viết phải có tính phản biện xã hội cao, định hướng dư luận hiệu quả.

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới Lương Chí Công

9 giờ 30 phút: Hội thảo bước vào phần tham luận. Tham luận tại hội thảo, Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội mới Lương Chí Công cảm ơn tình cảm của các tổ chức, cá nhân trong cả nước đã ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân.

Đi vào chủ đề chính của hội thảo, Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới Lương Chí Công khẳng định những kết quả, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng NTM của Thủ đô. Đồng chí cho biết: Xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới có tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn đối với phát triển Thủ đô, trong suốt 3 nhiệm kỳ gần đây (2011-2015, 2016-2020 và 2021-2025), Thành ủy Hà Nội đều ban hành chương trình công tác toàn khóa hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó, 2 nhiệm kỳ từ 2011 đến 2020, Thành ủy Hà Nội xây dựng Chương trình số 02-CTr/TU và nhiệm kỳ 2021-2025 là Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã đề ra mục tiêu đến hết năm 2025: Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 80 triệu đồng/người/năm. Cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%..

- Để có những bài viết “đúng, trúng, hay”, không chỉ phản ánh chung chung, một chiều mà mang tính phản biện trong mảng đề tài về xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp - nông thôn, Đảng ủy, Ban Biên tập không ngừng chú trọng nâng cao về bản lĩnh chính trị cũng như năng lực, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ phóng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của báo chí. Đối với Ban tuyên truyền chuyên trách thường xuyên chỉ đạo phóng viên bám sát ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi để kịp thời phát hiện vấn đề.

- Quá trình triển khai phải có sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa Báo Hànộimới với các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới từ thành phố đến các huyện, thị xã và các xã. Từ đó, nhiều thông tin báo chí có tính phản ánh, bình luận, phân tích vấn đề, là kênh thông tin giúp Ban Chỉ đạo của thành phố tham khảo, nắm bắt vấn đề phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới. Ngược lại, những thông tin mới về xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp - nông thôn được Ban Chỉ đạo cung cấp cho báo chí cũng sẽ góp phần tạo nên các bài viết hay, kịp thời....

Chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền về lĩnh vực này, đồng chí nhấn mạnh: Các phóng viên phải tích cực phát hiện đề tài mới, hay, hấp dẫn, kịp thời thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tuyên truyền. Đặc biệt, nội dung các bài viết cần tăng tính gợi mở, có những giải pháp hay, giúp ngành Nông nghiệp phát triển, nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi...

Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm để có nhiều thông tin và thông tin đa chiều, phục vụ tốt, hiệu quả cho quá trình chỉ đạo, điều hành của thành phố cũng như ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

Với xu thế hội tụ truyền thông mạnh mẽ như hiện nay, các phương tiện truyền thông truyền thống và truyền thông mới lại có xu hướng cùng tích hợp, tương tác và hỗ trợ nhau, bằng những phương thức đa dạng và phức tạp hơn trước, kết hợp của nhiều loại hình báo chí: Báo in, báo mạng, phát thanh, truyền hình... Đặc biệt, trong quá trình tuyên truyền cần thực hiện đa phương tiện, chuyển đổi số, nhằm bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả, đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi đối tượng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu tại hội thảo

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh: Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong Vùng đồng bằng Sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô Hà Nội. Trong lịch sử phát triển của mình, Vĩnh Phúc luôn biết khai thác tiềm năng, thế mạnh của mình để có những đóng góp xứng đáng cho Trung ương trên nhiều lĩnh vực. Trước đổi mới, Vĩnh Phúc là một trong số ít các địa phương vinh dự, tự hào được 8 lần đón Bác Hồ về thăm, động viên, biểu dương về những thành tích nổi bật trong sản xuất và chiến đấu; Vĩnh Phúc còn được biết đến là quê hương của “khoán hộ” trong nông nghiệp (do cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc khởi xướng).

Thực hiện đường lối đổi mới, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Vĩnh Phúc tiếp tục là một trong những địa phương đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút đầu tư. Sau hơn 26 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc đã và đang hiện thực hóa khát vọng “trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc” như lời căn dặn 60 năm trước của Bác Hồ khi về thăm tỉnh; từ một tỉnh nghèo, thuần nông khi mới tái lập, Vĩnh Phúc đã bứt phá vươn lên mạnh mẽ, trở thành địa phương phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đang trở thành một trung tâm công nghiệp sản xuất ô-tô, xe máy, linh kiện điện tử của cả nước, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Tỉnh luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân chung cả nước. Trong 2 năm 2021-2022, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn duy trì mức tăng GRDP bình quân gần 9%, nằm trong nhóm 10 tỉnh tăng trưởng cao nhất cả nước.

Quy mô nền kinh tế và thu ngân sách luôn duy trì trong nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước; Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều năm liên tục Vĩnh Phúc là tỉnh đứng trong TOP đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục. Diện mạo nông thôn của Vĩnh Phúc đã thay đổi toàn diện; đời sống của người dân được nâng lên; năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Phúc ước đạt 135 triệu đồng/người, đứng ở vị trí thứ 9 cả nước; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh hiện chỉ còn dưới 0,7%. Chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước ngày càng được tăng cường. Trong thành công đó, vai trò dẫn dắt thông tin, mở đường về tư tưởng chính trị của cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh là rất quan trọng, trong đó có Báo Vĩnh Phúc.

Tôi rất tâm đắc với chủ đề của Hội thảo lần này: “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu”, bởi xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta; là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của mỗi địa phương. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Vĩnh Phúc cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển nông thôn, làng quê nông thôn đang thay da đổi thịt từng ngày, kiến tạo nên những làng quê đáng sống…Các cơ quan Báo Đảng là những lực lượng đi đầu; chính nhờ có báo chí, truyền thông mà nhận thức của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chương trình xây dựng NTM được thay đổi; từ chỗ trông chờ, ý lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã hiểu được chủ thể của mình trong xây dựng NTM; làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khơi dậy tính tích cực chủ động, sáng tạo của cộng đồng dân cư, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng rộng lớn.

Đối với Vĩnh Phúc, với quan điểm xuyên suốt để “mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của tỉnh”, trong nhiều nhiệm kỳ qua, các chủ trương, chính sách của tỉnh đều hướng đến nhân tố con người, lấy con người là trung tâm của sự phát triển. Tỉnh đã dành nhiều nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tính đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh đã có 89 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã đạt NTM kiểu mẫu; 04/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong xây dựng NTM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (khóa 17) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng “Làng Văn hóa kiểu mẫu” – Đây là một tư duy hoàn toàn mới của Vĩnh Phúc trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về xây dựng “Nông dân thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại” và cách tiếp cận mới về NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Mục tiêu hướng đến của Vĩnh Phúc là xây dựng những Thôn, Làng có cơ sở hạ tầng hiện đại, cảnh quan kiến trúc khang trang, người dân có đời sống văn hóa tinh thần phong phú; kinh tế các hộ gia đình phát triển, thu nhập được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên và nâng cao, để làng quê không chỉ là nơi ở mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương; nơi cân bằng cảm xúc, với môi trường sống trong lành, gần gũi thiên nhiên; với những tập tục, hương ước, quy ước tiến bộ mà người dân tự giác thực hiện.

Ở đó, người dân đóng vai trò là chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện, vừa là người được thụ hưởng thành quả; Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, trụ đỡ với hệ thống 16 chính sách đặc thù đã được HĐND tỉnh thông qua. Trước mắt, trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh phấn đấu hoàn thành 60 Làng Văn hóa kiểu mẫu (phải nói thêm là, Chương trình xây dựng Làng VHKM không song trùng với Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu).

Trong xu thế hiện nay, báo chí ngày càng phát triển với nhiều thay đổi, việc tuyên tuyền không chỉ đơn thuần là tuyên truyền như thế nào mà quan trọng là phải lựa chọn được những vấn đề để đưa các thông tin đến bạn đọc hiệu quả nhất, chuyển hóa thành hành động. Muốn làm những điều này, báo Đảng cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt thông tin chính thống. Để đi được xa thì các báo Đảng cần phải liên kết với nhau, nhất là trong xu thế báo chí số phát triển như hiện nay, cần huy động được các nền tảng, phương tiện, công nghệ hiện đại vào sản xuất, tổ chức thực hiện tin, bài để đáp ứng tốt nhất công tác tuyên truyền – Và những cuộc hội thảo như thế này là điều kiện rất tốt để chúng ta làm điều đó.

Các đại biểu Trung ương dự hội thảo

Các đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc dự hội thảo

Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Hoàng Thị Nhung phát biểu đề dẫn hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Hoàng Thị Nhung nhấn mạnh:

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là Chương trình MTQG quan trọng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X) ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cụ thể hóa Nghị quyết, chương trình được xây dựng bằng bộ tiêu chí cụ thể, với mục tiêu, bước đi cho từng giai đoạn được xác định rõ ràng, khoa học, bám sát tình hình thực tiễn.

Lần đầu tiên trong lịch sử, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được quan tâm đặc biệt nhằm thay đổi toàn diện diện mạo địa bàn nông thôn mà đích đến cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người nông dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương trong toàn quốc cho thấy sự hưởng ứng, đồng thuận mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến tất cả cán bộ, đảng viên và từng người dân ở khu vực nông thôn, bước đầu cho những thành quả rất đáng khích lệ.

Sau hơn 12 năm, chương trình xây dựng NTM đạt kết quả “to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử”. Khu vực nông thôn nước ta đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân, góp phần quan trọng phát triển KT-XH của cả nước.

Sự khởi sắc của nông thôn, nông nghiệp trên cả nước, khu vực phía Bắc sau hơn 12 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đó là kết quả của sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, có vai trò quan trọng, đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan báo chí nói chung, các cơ quan báo Đảng địa phương nói riêng. Trên hành trình xây dựng NTM, các cơ quan báo Đảng trên mọi miền Tổ quốc và khu vực phía Bắc đã thể hiện tốt vai trò xung kích đưa chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước, của địa phương về chương trình xây dựng NTM đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng trong xây dựng NTM.

Để chương trình thực sự đi vào đời sống một cách sâu rộng, các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo Đảng đã phản ánh kịp thời, cung cấp cho người dân cả nước cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương với những bài viết sâu sắc, có ý nghĩa và sức lan tỏa tích cực, rộng rãi. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, kết quả chương trình xây dựng NTM chưa đồng đều, một số tiêu chí khó duy trì, trong đó, có tiêu chí về môi trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân…

Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, có nguyên nhân xuất phát từ nội dung và phương thức truyền thông về xây dựng NTM của các cơ quan báo chí nói chung, báo Đảng địa phương nói riêng có mặt còn bất cập, cần đổi mới mạnh mẽ hơn nội dung và hình thức tuyên truyền, đáp ứng tốt hơn tình hình và nhu cầu thị hiếu bạn đọc.

Do vậy, trong việc triển khai tuyên truyền xây dựng NTM nói chung và xây dựng xã NTM nâng cao, LVHKM giai đoạn 2021-2025, các cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong tổ chức tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền. Đây là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả chủ trương xây dựng NTM nâng cao, LVHKM đối với các cơ quan báo Đảng địa phương, vừa là giải pháp cũng đồng thời là động lực, mục tiêu để các cơ quan báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng góp sức cùng xây dựng NTM nâng cao và LVHKM.

​Toàn cảnh hội thảo


Đúng 8 giờ 30 phút sáng nay (18/9), tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28, năm 2023 do Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức. Hội thảo lần này có chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu”. Tới dự, về phía Trung ương có đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí Trung ương. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Tham dự hội thảo có lãnh đạo của 25 Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.


Nguồn Báo Vĩnh Phúc

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên cả 10 trụ cột của khuôn khổ quan hệ mới, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước...
08:51 | 21/09/2023
Sáng 20/9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ giới thiệu tác phẩm ‘‘Còn có ai người khóc Tố Như’’ của nhà văn Võ Bá Cường do Hội Nhà văn Vi..
13:42 | 20/09/2023
Phát biểu tại thư viện của Đại học Georgetown, Thủ tướng nhắc lại, cách đây hơn một tuần, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam có ý nghĩa lịch sử..
09:09 | 20/09/2023
(Baoquangngai.vn) - Sáng 19/9, tại Báo Hànộimới, đại diện Báo Quảng Ngãi đã trao 12 triệu đồng cho Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, nhằm hỗ trợ ..
13:18 | 19/09/2023
Thủ tướng Chính phủ khuyến khích bang Oregon và Việt Nam thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư để khai thác hiệu quả tiềm năng và dư địa hợp ..
08:48 | 19/09/2023
Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết có 5 cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại ngôi nhà nhiều căn ..
22:47 | 18/09/2023
HÀ NỘI - Sáng 18-9, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ đã tham gia hội nghị đóng góp ý kiến vào..
20:23 | 18/09/2023
Sáng ngày 18/9, các cơ quan, đơn vị của Hà Nội đồng loạt tổ chức dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh..
15:37 | 18/09/2023
Sáng 18/9, lễ tang cấp cao Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởn..
15:25 | 18/09/2023
QUẢNG NGÃI - Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Hànộimới, sáng 18/9, Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi đã phát động và tổ chức đợt quyên góp hỗ trợ các nạn nhân ..
14:48 | 18/09/2023

 

Giấy phép hoạt động Số 03 /GP - TTĐT
Sở TTTT Hải Phòng cấp ngày 06/ 5/2021
Trụ sở: 47 /384 Lạch Tray, P. Đằng Giang
Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng
marketnews.vn@gmail.com *0905414241

BAN BIÊN TẬP - HÀNH CHÍNH & TRỊ SỰ
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Việt Thắng

VPĐD BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
N.Khách La Thành - Văn phòng Chính phủ
226 Phố Vạn Phúc, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
PTVP: Trưởng Ban Thời sự Giang Thị Hoa
Tel: 024 39 195 195 * Fax: 024 39 196 196

icon facebook  icon-zalo  icon youtube  www.tiktok.com/@thitruongvietnam.vn   Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đường dây nóng Toàn quốc 0905082014

Tra cứu | Trang chủ

LIÊN CƠ QUAN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
VP Đồng Nai: 137/N4 KDCTM Phước Thái
Trưởng VP Đồng Nai Nguyễn Duy Khương
VP Bình Phước:  Phụ trách Hà Đăng Quân
20 Nguyễn Trung Trực/Phú Đức/Bình Long
VP Khánh Hoà:   Phụ trách Hoàng Văn Đại
28 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, TP. Nha Trang
VP Thái Nguyên: PT - VP Phạm Ngọc Toàn
Số 9 Tổ 7, P.Quang Trung, TP.Thái Nguyên
VP TP. HCM:  Phụ trách VP Trần Bảo Chân
147 /6 Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Q. Tân Bình
Tel: 028 39 18 19 20 * Fax 028 39 18 19 20

Vận hành bởi Công ty TNHH Bản tin Thị trường Việt Nam
icon up